Lịch sử đối đầu Nottingham vs Burnley, 19/09/2023

29.07.2017
Nottingham
1
-
Burnley
1
24.02.2016
*Burnley
1
-
Nottingham
0
21.10.2015
Nottingham
1
-
Burnley
1
22.02.2014
*Burnley
3
-
Nottingham
1
23.11.2013
Nottingham
1
-
Burnley
1
25.09.2013
*Burnley
2
-
Nottingham
1
01.04.2013
Burnley
1
-
Nottingham
1
08.12.2012
*Nottingham
2
-
Burnley
0
01.02.2012
Nottingham
0
-
*Burnley
2
28.09.2011
*Burnley
5
-
Nottingham
1
13.04.2011
*Nottingham
2
-
Burnley
0
07.08.2010
*Burnley
1
-
Nottingham
0
14.03.2009
*Burnley
5
-
Nottingham
0
13.09.2008
Nottingham
1
-
*Burnley
2
23.04.2005
*Nottingham
1
-
Burnley
0
13.11.2004
*Burnley
1
-
Nottingham
0
18.03.2004
Nottingham
1
-
Burnley
1
17.09.2003
Burnley
0
-
*Nottingham
3
21.04.2003
*Nottingham
2
-
Burnley
0
07.12.2002
*Burnley
1
-
Nottingham
0
16.02.2002
Burnley
1
-
Nottingham
1
13.10.2001
*Nottingham
1
-
Burnley
0
02.12.2000
*Burnley
1
-
Nottingham
0
25.10.2000
*Nottingham
5
-
Burnley
0