Cầu thủ
Ba Thao Phạm
hậu vệ (Đà Nẵng)
Tuổi: 22 (17.11.2001)

Ba Thao Phạm