Cầu thủ
Hoa Hùng Trịnh
tiền vệ (Đà Nẵng)
Tuổi: 32 (07.11.1991)

Hoa Hùng Trịnh