Cầu thủ
Trần Quách Tân Giang
tiền vệ (Đà Nẵng)
Tuổi: 32 (08.03.1992)

Trần Quách Tân Giang