Cầu thủ
Anh Tuấn Đặng
tiền vệ (Đà Nẵng)
Tuổi: 29 (01.08.1994)

Anh Tuấn Đặng