Cầu thủ
Công Nhật Nguyễn
tiền vệ (Đà Nẵng)
Tuổi: 31 (12.05.1993)

Công Nhật Nguyễn