Cầu thủ
Đình Lâm Võ
tiền vệ (HAGL)
Tuổi: 23 (10.01.2000)

Đình Lâm Võ