Cầu thủ
Du Hoc Phan
hậu vệ (HAGL)
Tuổi: 22 (01.11.2001)

Du Hoc Phan