Cầu thủ
Đức Việt Nguyễn
tiền vệ (HAGL)
Tuổi: 19 (01.01.2004)

Đức Việt Nguyễn