Cầu thủ
Hùng Dũng Đỗ
tiền vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 30 (08.09.1993)

Hùng Dũng Đỗ