Cầu thủ
Hữu Phước Lê
tiền vệ (HAGL)
Tuổi: 23 (07.05.2001)

Hữu Phước Lê