Cầu thủ
Karl Hein
thủ môn (Arsenal)
Tuổi: 21 (13.04.2002)

Karl Hein