Cầu thủ
Minh Quang Nguyen
tiền đạo (Đà Nẵng)
Tuổi: 23 (03.02.2001)

Minh Quang Nguyen