Cầu thủ
Minh Tuấn Hà
tiền đạo (Đà Nẵng)
Tuổi: 34 (15.03.1990)

Minh Tuấn Hà