Cầu thủ
Quang Huy Bùi
tiền vệ (Đà Nẵng)
Tuổi: 22 (08.08.2001)

Quang Huy Bùi