Cầu thủ
Thành Chung Nguyễn
tiền vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 26 (08.09.1997)

Thành Chung Nguyễn