Cầu thủ
Thanh Sơn Trần
tiền vệ (HAGL)
Tuổi: 25 (30.12.1997)

Thanh Sơn Trần