Cầu thủ
Văn Biếu Phan
thủ môn (Đà Nẵng)
Tuổi: 26 (07.03.1998)

Văn Biếu Phan