Cầu thủ
Văn Chuẩn Quan
thủ môn (Hà Nội FC)
Tuổi: 22 (07.01.2001)

Văn Chuẩn Quan