Cầu thủ
Văn Lợi Dương
thủ môn (HAGL)
Tuổi: 19 (02.12.2004)

Văn Lợi Dương