Cầu thủ
Văn Long Phan
tiền vệ (Đà Nẵng)
Tuổi: 28 (01.06.1996)

Văn Long Phan