Cầu thủ
Văn Toàn Đậu
tiền vệ (Hà Nội FC)
Tuổi: 26 (07.04.1997)

Văn Toàn Đậu