Cầu thủ
Việt Anh Bùi Hoàng
hậu vệ (Cong An Ha Noi)
Tuổi: 24 (01.01.1999)

Việt Anh Bùi Hoàng