Chuyển nhượng Blyth 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.03.2024
Siziba Zanda
Cho mượn
York City
03.02.2024
Gardiner Harry
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sunderland
01.02.2024
Thompson Olly
Cho mượn
Gateshead
12.01.2024
Langley Daniel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Oldham
12.01.2024
Cook Jordan
Cầu thủ Tự do
Hartlepool
05.01.2024
Gardiner Harry
Cho mượn
Sunderland
05.01.2024
Forbes Elliot
Cầu thủ Tự do
Gateshead
01.01.2024
Main Cedric
Trở về từ hợp đồng cho mượn
York City
01.01.2024
Forbes Elliot
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Gateshead
01.01.2024
Knight Lewis
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Gateshead
28.12.2023
Ndjoli Mikael
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hartlepool
12.12.2023
Langley Daniel
Cho mượn
Oldham
02.11.2023
Langley Daniel
Cầu thủ Tự do
Oldham
24.10.2023
Ndjoli Mikael
Cho mượn
Hartlepool
07.09.2023
Round Curtis
Chuyển nhượng
Marske
01.03.2024
Siziba Zanda
Cho mượn
York City
01.02.2024
Thompson Olly
Cho mượn
Gateshead
12.01.2024
Cook Jordan
Cầu thủ Tự do
Hartlepool
05.01.2024
Gardiner Harry
Cho mượn
Sunderland
05.01.2024
Forbes Elliot
Cầu thủ Tự do
Gateshead
12.12.2023
Langley Daniel
Cho mượn
Oldham
24.10.2023
Ndjoli Mikael
Cho mượn
Hartlepool
03.02.2024
Gardiner Harry
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Sunderland
12.01.2024
Langley Daniel
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Oldham
01.01.2024
Main Cedric
Trở về từ hợp đồng cho mượn
York City
01.01.2024
Forbes Elliot
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Gateshead
01.01.2024
Knight Lewis
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Gateshead
28.12.2023
Ndjoli Mikael
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Hartlepool
02.11.2023
Langley Daniel
Cầu thủ Tự do
Oldham