Chuyển nhượng Bordj Menail 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
04.02.2024
Haddadou Rabah
Chuyển nhượng
Saoura
01.09.2023
Bahi Badreddine
Cầu thủ Tự do
CA Batna
30.08.2023
Abdoun Kamel
Cầu thủ Tự do
Chelghoum
30.06.2023
Makawa Samuel
Chuyển nhượng
ZPC Kariba
02.06.2023
Anis Ben
Chuyển nhượng
26.01.2023
Hamdaoui Zoheir
Cầu thủ Tự do
Hussein Dey
01.12.2022
Makawa Samuel
Chuyển nhượng
ZPC Kariba
24.09.2022
Gali Zerargua Younes Anis
Cầu thủ Tự do
22.09.2022
Gali Zerargua Younes Anis
Chuyển nhượng
Tlemcen
03.09.2022
Dahlal Badreddine
Chuyển nhượng
MC Alger
28.08.2022
Chetab Islam
Chuyển nhượng
Tadjenant
21.08.2022
Chaouchi Fawzi
Chuyển nhượng
Bordj Bou Arreridj
28.07.2022
Hamida Mohamed
Cầu thủ Tự do
ES Setif
14.07.2022
Dahmani Riad
Cầu thủ Tự do
Magra
12.07.2022
Zaouche Ahmed
Cầu thủ Tự do
Arba
01.09.2023
Bahi Badreddine
Cầu thủ Tự do
CA Batna
02.06.2023
Anis Ben
Chuyển nhượng
26.01.2023
Hamdaoui Zoheir
Cầu thủ Tự do
Hussein Dey
01.12.2022
Makawa Samuel
Chuyển nhượng
ZPC Kariba
22.09.2022
Gali Zerargua Younes Anis
Chuyển nhượng
Tlemcen
03.09.2022
Dahlal Badreddine
Chuyển nhượng
MC Alger
28.08.2022
Chetab Islam
Chuyển nhượng
Tadjenant
21.08.2022
Chaouchi Fawzi
Chuyển nhượng
Bordj Bou Arreridj
04.02.2024
Haddadou Rabah
Chuyển nhượng
Saoura
30.08.2023
Abdoun Kamel
Cầu thủ Tự do
Chelghoum
30.06.2023
Makawa Samuel
Chuyển nhượng
ZPC Kariba
24.09.2022
Gali Zerargua Younes Anis
Cầu thủ Tự do
28.07.2022
Hamida Mohamed
Cầu thủ Tự do
ES Setif
14.07.2022
Dahmani Riad
Cầu thủ Tự do
Magra