Chuyển nhượng Công An Hà Nội 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
24.03.2024
Trần Tấn Lộc
Cho mượn
24.03.2024
Bui Ngoc Long
Cho mượn
Hồ Chí Minh
07.03.2024
Nguyễn Xuân Nam
Cho mượn
PVF-CAND
26.02.2024
Trần Quang Thịnh
Cho mượn
HAGL
26.02.2024
Bui Tien Dung II
Cho mượn
HAGL
26.02.2024
Huỳnh Tấn Tài
Cho mượn
HAGL
26.02.2024
Jhon Cley
Trở về từ hợp đồng cho mượn
HAGL
31.12.2023
Trần Quang Thịnh
Cầu thủ Tự do
03.11.2023
Jhon Cley
Cho mượn
HAGL
02.11.2023
Raphael
Chuyển nhượng
Sông Lam Nghệ An
02.11.2023
Jeferson
Chuyển nhượng
Viettel
21.10.2023
Sầm Ngọc Đức
Cho mượn
Hồ Chí Minh
14.10.2023
Hồ Văn Cường
Chuyển nhượng
Sông Lam Nghệ An
01.10.2023
Junior Fialho
Chuyển nhượng
Retro
01.10.2023
Trương Văn Thiết
Cầu thủ Tự do
Viettel
24.03.2024
Trần Tấn Lộc
Cho mượn
24.03.2024
Bui Ngoc Long
Cho mượn
Hồ Chí Minh
26.02.2024
Jhon Cley
Trở về từ hợp đồng cho mượn
HAGL
02.11.2023
Jeferson
Chuyển nhượng
Viettel
14.10.2023
Hồ Văn Cường
Chuyển nhượng
Sông Lam Nghệ An
01.10.2023
Junior Fialho
Chuyển nhượng
Retro
01.10.2023
Trương Văn Thiết
Cầu thủ Tự do
Viettel
07.03.2024
Nguyễn Xuân Nam
Cho mượn
PVF-CAND
26.02.2024
Trần Quang Thịnh
Cho mượn
HAGL
26.02.2024
Bui Tien Dung II
Cho mượn
HAGL
26.02.2024
Huỳnh Tấn Tài
Cho mượn
HAGL
31.12.2023
Trần Quang Thịnh
Cầu thủ Tự do
03.11.2023
Jhon Cley
Cho mượn
HAGL
02.11.2023
Raphael
Chuyển nhượng
Sông Lam Nghệ An