Chuyển nhượng Hồ Chí Minh 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
15.07.2024
Bui Ngoc Long
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Công An Hà Nội
14.07.2024
Long Phan Nhat Thanh
Trở về từ hợp đồng cho mượn
JMG Academy
01.07.2024
Nguyen Vinh Nguyen
Cầu thủ Tự do
01.07.2024
Nguyễn Thanh Khôi
Trở về từ hợp đồng cho mượn
JMG Academy
01.07.2024
Le Giang Patrik
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Công An Hà Nội
30.06.2024
Voo Huu Viet Hoang
Trở về từ hợp đồng cho mượn
JMG Academy
24.03.2024
Bui Ngoc Long
Cho mượn
Công An Hà Nội
23.03.2024
Long Phan Nhat Thanh
Cho mượn
JMG Academy
23.03.2024
N'Tep Paul-Georges
Cầu thủ Tự do
18.03.2024
Patino Santiago
Chuyển nhượng
San Antonio
17.03.2024
Wander
Cầu thủ Tự do
27.02.2024
Wander
Cầu thủ Tự do
Chanthaburi
26.02.2024
Nguyễn Ngọc Hậu
Cầu thủ Tự do
Sài Gòn FC
26.10.2023
Nguyễn Thanh Thắng
Chuyển nhượng
Thanh Hóa
21.10.2023
Sầm Ngọc Đức
Cho mượn
Công An Hà Nội
15.07.2024
Bui Ngoc Long
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Công An Hà Nội
23.03.2024
Long Phan Nhat Thanh
Cho mượn
JMG Academy
18.03.2024
Patino Santiago
Chuyển nhượng
San Antonio
27.02.2024
Wander
Cầu thủ Tự do
Chanthaburi
26.02.2024
Nguyễn Ngọc Hậu
Cầu thủ Tự do
Sài Gòn FC
21.10.2023
Sầm Ngọc Đức
Cho mượn
Công An Hà Nội
14.07.2024
Long Phan Nhat Thanh
Trở về từ hợp đồng cho mượn
JMG Academy
01.07.2024
Nguyen Vinh Nguyen
Cầu thủ Tự do
01.07.2024
Nguyễn Thanh Khôi
Trở về từ hợp đồng cho mượn
JMG Academy
01.07.2024
Le Giang Patrik
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Công An Hà Nội
30.06.2024
Voo Huu Viet Hoang
Trở về từ hợp đồng cho mượn
JMG Academy
24.03.2024
Bui Ngoc Long
Cho mượn
Công An Hà Nội
23.03.2024
N'Tep Paul-Georges
Cầu thủ Tự do
17.03.2024
Wander
Cầu thủ Tự do