Chuyển nhượng Jabal Al Mukaber 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
13.07.2023
Ali Tawfiq
Chuyển nhượng
Al Amari
12.07.2023
Bassim Mohammed
Chuyển nhượng
Bali United
01.07.2023
Salim Mousa Shakir Mohammed
Chuyển nhượng
Al Khaleel
01.07.2023
Khattab Jaber
Chuyển nhượng
Wathbah
01.07.2023
Obaid Mohammed
Chuyển nhượng
Al Quds
01.07.2023
Wridat Bahaa
Chuyển nhượng
Shabab Al-Dhahiriya
31.05.2023
Al Masalma Rami
Chuyển nhượng
Shabab Al-Dhahiriya
31.05.2023
Maraaba Mohammed
Chuyển nhượng
Al Quds
30.05.2023
Al Haj Aref
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Al Sareeh
01.01.2023
Bassim Mohammed
Chuyển nhượng
Smouha
31.12.2022
Qanbar Shehab
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Al Wehdat
30.12.2022
Al Haj Aref
Cho mượn
Al Sareeh
29.10.2022
Mas Alma Rami
Cầu thủ Tự do
27.10.2022
Mas Alma Rami
Chuyển nhượng
Al Khaleel
22.10.2022
Khadija Ahmad Abu
Cầu thủ Tự do
13.07.2023
Ali Tawfiq
Chuyển nhượng
Al Amari
01.07.2023
Salim Mousa Shakir Mohammed
Chuyển nhượng
Al Khaleel
01.07.2023
Khattab Jaber
Chuyển nhượng
Wathbah
01.07.2023
Obaid Mohammed
Chuyển nhượng
Al Quds
01.07.2023
Wridat Bahaa
Chuyển nhượng
Shabab Al-Dhahiriya
31.05.2023
Maraaba Mohammed
Chuyển nhượng
Al Quds
01.01.2023
Bassim Mohammed
Chuyển nhượng
Smouha
31.12.2022
Qanbar Shehab
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Al Wehdat
30.12.2022
Al Haj Aref
Cho mượn
Al Sareeh
27.10.2022
Mas Alma Rami
Chuyển nhượng
Al Khaleel
12.07.2023
Bassim Mohammed
Chuyển nhượng
Bali United
31.05.2023
Al Masalma Rami
Chuyển nhượng
Shabab Al-Dhahiriya
30.05.2023
Al Haj Aref
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Al Sareeh
29.10.2022
Mas Alma Rami
Cầu thủ Tự do