Chuyển nhượng Jableh 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
04.04.2024
Bawadakji Fawaz
Chuyển nhượng
Al-Ahli Manama
29.03.2024
Muhanna Mahmoud
Chuyển nhượng
31.12.2023
Kalfa Yousef
Chuyển nhượng
Tishreen
22.09.2023
Barakat Abd Al Rahman
Chuyển nhượng
Al-Muharraq
11.08.2023
Shoufan Mutasim
Chuyển nhượng
08.08.2023
Hamo Ahmed
Chuyển nhượng
Al-Ittihad Aleppo
30.07.2023
Hammoud Abdullah
Chuyển nhượng
Tishreen
26.07.2023
Kalfa Yousef
Chuyển nhượng
Al Taliya
22.07.2023
Naji Moumen
Chuyển nhượng
Al Jaish
13.07.2023
Al Baher Mahmoud
Chuyển nhượng
Foutoua
11.07.2023
Al Ahmad Ahmad
Chuyển nhượng
Al-Ittihad Aleppo
01.07.2023
Kojali Khaled
Chuyển nhượng
Hottin
30.06.2023
Al Ali Shuaib
Cầu thủ Tự do
31.05.2023
Sultan Sultan
Cầu thủ Tự do
01.02.2023
Qadir Ali Nashid Abdul
Chuyển nhượng
Dibba Al Fujairah
04.04.2024
Bawadakji Fawaz
Chuyển nhượng
Al-Ahli Manama
29.03.2024
Muhanna Mahmoud
Chuyển nhượng
22.09.2023
Barakat Abd Al Rahman
Chuyển nhượng
Al-Muharraq
11.08.2023
Shoufan Mutasim
Chuyển nhượng
26.07.2023
Kalfa Yousef
Chuyển nhượng
Al Taliya
22.07.2023
Naji Moumen
Chuyển nhượng
Al Jaish
01.07.2023
Kojali Khaled
Chuyển nhượng
Hottin
01.02.2023
Qadir Ali Nashid Abdul
Chuyển nhượng
Dibba Al Fujairah
31.12.2023
Kalfa Yousef
Chuyển nhượng
Tishreen
08.08.2023
Hamo Ahmed
Chuyển nhượng
Al-Ittihad Aleppo
30.07.2023
Hammoud Abdullah
Chuyển nhượng
Tishreen
13.07.2023
Al Baher Mahmoud
Chuyển nhượng
Foutoua
11.07.2023
Al Ahmad Ahmad
Chuyển nhượng
Al-Ittihad Aleppo
30.06.2023
Al Ali Shuaib
Cầu thủ Tự do