Chuyển nhượng Juk 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
25.05.2024
Loemba Armany
Chuyển nhượng