Chuyển nhượng Juvenes/Dogana 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
17.01.2024
Cisternino Carlo
Chuyển nhượng
US Tolentino
09.08.2023
Acquarelli Maicol
Cầu thủ Tự do
Faetano
30.06.2023
D'Angeli Eric
Chuyển nhượng
San Giovanni
30.06.2023
Pasolini Filippo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
30.06.2023
Santi Filippo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
La Fiorita
31.01.2023
Pasolini Filippo
Cho mượn
31.01.2023
Valentini Giacomo
Cho mượn
Cosmos
09.12.2022
Boldrini Francesco
Chuyển nhượng
San Giovanni
04.10.2022
Salvemini Mario
Chuyển nhượng
Cosmos
04.08.2022
Santi Filippo
Cho mượn
La Fiorita
31.07.2022
Gatti Tommaso
Chuyển nhượng
San Marino (Nghiệp dư)
30.07.2022
Colonna Riccardo
Cầu thủ Tự do
Novafeltria
28.07.2022
Borghini Gianmaria
Cầu thủ Tự do
28.07.2022
Lisi Nicholas
Chuyển nhượng
21.07.2022
Giangrandi Alessandro
Chuyển nhượng
Cailungo
17.01.2024
Cisternino Carlo
Chuyển nhượng
US Tolentino
31.01.2023
Pasolini Filippo
Cho mượn
31.01.2023
Valentini Giacomo
Cho mượn
Cosmos
04.10.2022
Salvemini Mario
Chuyển nhượng
Cosmos
04.08.2022
Santi Filippo
Cho mượn
La Fiorita
30.07.2022
Colonna Riccardo
Cầu thủ Tự do
Novafeltria
28.07.2022
Borghini Gianmaria
Cầu thủ Tự do
28.07.2022
Lisi Nicholas
Chuyển nhượng
09.08.2023
Acquarelli Maicol
Cầu thủ Tự do
Faetano
30.06.2023
D'Angeli Eric
Chuyển nhượng
San Giovanni
30.06.2023
Pasolini Filippo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
30.06.2023
Santi Filippo
Trở về từ hợp đồng cho mượn
La Fiorita
09.12.2022
Boldrini Francesco
Chuyển nhượng
San Giovanni
31.07.2022
Gatti Tommaso
Chuyển nhượng
San Marino (Nghiệp dư)