Chuyển nhượng Lodde 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
22.02.2024
Cavander Noah
Cho mượn
Trelleborg
01.01.2024
Dahlstrom Douglas
Chuyển nhượng
Varmdo
01.01.2023
Ikonen Jonathan
Cầu thủ Tự do
IFK Malmo
30.11.2022
Holmgren Alvin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Torns
21.08.2022
Holmgren Alvin
Cho mượn
Torns
07.01.2022
Lindstedt Oliver
Cầu thủ Tự do
Torns
31.12.2021
Hegdal Sam
Cầu thủ Tự do
Landskrona
01.07.2020
Samuelsson Renblad Simon
Chuyển nhượng
01.07.2020
Larsson Ludvig
Chuyển nhượng
01.01.2020
Ahlgren Oscar
Cầu thủ Tự do
Torns
01.01.2020
Nilsson Christopher
Cầu thủ Tự do
Torns
15.01.2019
Mjornman Kristian
Cầu thủ Tự do
Lunds
12.01.2019
Gronevik Ruben
Cầu thủ Tự do
Torns
01.12.2018
Joelsson Emil
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Torns
14.08.2018
Joelsson Emil
Cho mượn
Torns
22.02.2024
Cavander Noah
Cho mượn
Trelleborg
01.01.2024
Dahlstrom Douglas
Chuyển nhượng
Varmdo
01.01.2023
Ikonen Jonathan
Cầu thủ Tự do
IFK Malmo
21.08.2022
Holmgren Alvin
Cho mượn
Torns
01.07.2020
Samuelsson Renblad Simon
Chuyển nhượng
01.07.2020
Larsson Ludvig
Chuyển nhượng
01.01.2020
Ahlgren Oscar
Cầu thủ Tự do
Torns
01.01.2020
Nilsson Christopher
Cầu thủ Tự do
Torns
15.01.2019
Mjornman Kristian
Cầu thủ Tự do
Lunds
12.01.2019
Gronevik Ruben
Cầu thủ Tự do
Torns
01.12.2018
Joelsson Emil
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Torns
30.11.2022
Holmgren Alvin
Trở về từ hợp đồng cho mượn
Torns
07.01.2022
Lindstedt Oliver
Cầu thủ Tự do
Torns
31.12.2021
Hegdal Sam
Cầu thủ Tự do
Landskrona