Chuyển nhượng Modra 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
11.08.2022
Jurc Matus
Cầu thủ Tự do
21.07.2020
Murcko Martin
Chuyển nhượng
Bardejov
21.02.2020
Jurc Matus
Chuyển nhượng
UFC Tadten
10.01.2017
Kocian Branislav
Chuyển nhượng
Pezinok-Cajla
19.07.2013
Kocian Branislav
Chuyển nhượng
Jelka
21.07.2020
Murcko Martin
Chuyển nhượng
Bardejov
21.02.2020
Jurc Matus
Chuyển nhượng
UFC Tadten
19.07.2013
Kocian Branislav
Chuyển nhượng
Jelka
11.08.2022
Jurc Matus
Cầu thủ Tự do