• SV Union Gnas
  • Khu vực:

Chuyển nhượng SV Union Gnas 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
01.01.2024
Rossmann Daniel
Cầu thủ Tự do
Bad Gleichenberg
01.01.2024
Kaufmann Leonhard
Cầu thủ Tự do
UFC Fehring
01.07.2023
Roth Alexander
Chuyển nhượng
01.07.2023
Kaufmann Michael
Chuyển nhượng
01.07.2023
Koch Andreas
Chuyển nhượng
01.07.2023
Haas Sebastian
Chuyển nhượng
01.07.2023
Unegg Johannes
Chuyển nhượng
Gratkorn
01.07.2023
Niederl Markus
Kết thúc Sự nghiệp
30.06.2023
Wolf Jan
Chuyển nhượng
Klampfer Gabersdorf
01.07.2022
Ancsin
Chuyển nhượng
SV Feldbach
01.07.2022
Horvat Justin
Chuyển nhượng
01.07.2022
Horvat Fabian
Chuyển nhượng
SC St.Stefan
21.01.2022
Wolf Jan
Chuyển nhượng
Admira
01.07.2021
Sammer Michael
Chuyển nhượng
01.07.2021
Puntigam Gabriel
Chuyển nhượng
01.01.2024
Rossmann Daniel
Cầu thủ Tự do
Bad Gleichenberg
01.01.2024
Kaufmann Leonhard
Cầu thủ Tự do
UFC Fehring
01.07.2023
Roth Alexander
Chuyển nhượng
01.07.2023
Kaufmann Michael
Chuyển nhượng
01.07.2023
Koch Andreas
Chuyển nhượng
01.07.2023
Haas Sebastian
Chuyển nhượng
01.07.2023
Unegg Johannes
Chuyển nhượng
Gratkorn
01.07.2022
Ancsin
Chuyển nhượng
SV Feldbach
01.07.2022
Horvat Justin
Chuyển nhượng
01.07.2022
Horvat Fabian
Chuyển nhượng
SC St.Stefan
21.01.2022
Wolf Jan
Chuyển nhượng
Admira
01.07.2021
Sammer Michael
Chuyển nhượng
01.07.2021
Puntigam Gabriel
Chuyển nhượng
01.07.2023
Niederl Markus
Kết thúc Sự nghiệp