Chuyển nhượng Telaghema 2024

STT Ngày Cầu thủ Loại Từ/Đến
07.12.2023
Ilyas Dirawi
Chuyển nhượng
07.12.2023
Osama Buleabat
Chuyển nhượng
07.12.2023
Yasser Barbash
Chuyển nhượng
29.09.2023
Korichi Nadir
Chuyển nhượng
Magra
04.09.2023
Abid Badreddine
Cầu thủ Tự do
11.08.2023
Righi Naoufel
Cầu thủ Tự do
CA Batna
01.02.2023
Berbache Yasser
Chuyển nhượng
Medea
02.12.2022
Boussif Mustapha
Chuyển nhượng
Eulma
16.08.2022
Boukaf Nasreddine
Cầu thủ Tự do
16.08.2022
Righi Naoufel
Chuyển nhượng
Chelghoum
15.08.2022
Dif Lotfi
Chuyển nhượng
Skikda
14.08.2022
Saadi Mohamed
Chuyển nhượng
Saida
31.01.2022
Ayoube Ferhat
Chuyển nhượng
25.01.2022
Hadj Aissa Lazhar
Cầu thủ Tự do
MSP Batna
01.09.2021
Bitat Sami
Cầu thủ Tự do
07.12.2023
Ilyas Dirawi
Chuyển nhượng
07.12.2023
Osama Buleabat
Chuyển nhượng
07.12.2023
Yasser Barbash
Chuyển nhượng
29.09.2023
Korichi Nadir
Chuyển nhượng
Magra
04.09.2023
Abid Badreddine
Cầu thủ Tự do
01.02.2023
Berbache Yasser
Chuyển nhượng
Medea
02.12.2022
Boussif Mustapha
Chuyển nhượng
Eulma
16.08.2022
Boukaf Nasreddine
Cầu thủ Tự do
16.08.2022
Righi Naoufel
Chuyển nhượng
Chelghoum
15.08.2022
Dif Lotfi
Chuyển nhượng
Skikda
14.08.2022
Saadi Mohamed
Chuyển nhượng
Saida
31.01.2022
Ayoube Ferhat
Chuyển nhượng
25.01.2022
Hadj Aissa Lazhar
Cầu thủ Tự do
MSP Batna
01.09.2021
Bitat Sami
Cầu thủ Tự do