Thống kê Hà Tĩnh vs Hà Nội FC, 22/07/2023

2
Thẻ Vàng
1