Thống kê Hồ Chí Minh vs Công an Hà Nội FC, 21/05/2023

2
Thẻ Vàng
3